Privacyregeling

Iedere werkdag van de week zetten wij ons in om mensen met een (licht) verstandelijke beperking te ondersteunen op onze dagbestedingslocaties. We dragen zorg voor een zinvolle invulling van de dagbesteding op maat en passend bij de mogelijkheden. Wij snappen dat elke vraag maatwerk vereist. Om de juiste begeleiding aan onze cliënten te bieden en deze waar nodig en mogelijk te verbeteren hebben we informatie nodig.

Informatie van de cliënt, de belangenbehartiger, de medewerker en andere professionals die bij de ondersteuning betrokken zijn. Uiteraard doen we dit niet zomaar. We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Daarom verzamelen we niet meer persoonsgegevens dan nodig. Ook bewaren we ze niet langer dan noodzakelijk.   

Hieronder vind je onze privacy principes. We beschrijven wat je in ieder geval moet weten over wat we met jouw gegevens doen. Daarnaast lees je wat jouw rechten zijn.


Ik ben cliënt

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens: alle herleidbare informatie over een persoon. Je naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn dus allemaal persoonsgegevens. De wet kent ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld de gegevens over het leven van iemand.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • Wij hebben de volgende gegevens van jou: achternaam, voornamen, voorletters, adres, geslacht, geboortedatum en BSN-nummer.
 • Gegevens over het verlenen van zorg. Denk hierbij aan: informatie over je gezondheid, de begeleidingsafspraken, de behandeling of medicijnen die je krijgt. 
 • Gegevens over jouw huisarts.
 • Gegevens die wij hebben gekregen van andere zorgverleners. Informatie over incidenten en gegevens over jouw belangenbehartiger(s).
 • Andere gegevens die we nog niet hebben genoemd maar die nodig zijn voor goede zorg, ondersteuning of begeleiding.
 • Ook de overige gegevens, die je ons geeft tijdens het verlenen van zorg kunnen voor ons belangrijke informatie zijn.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

 • Om een goed zorgplan op te stellen samen met jou en jouw belangenbehartiger of persoonlijk begeleider.
 • Om jou de juiste zorg, begeleiding of ondersteuning te kunnen geven zoals we hebben afgesproken..
 • Om de kwaliteit van die zorg te bewaken en verbeteren.
 • Om onze administratie op orde te hebben.
 • Om te kunnen berekenen wat jij moet betalen en om dit bedrag te innen.
 • Zodat wij kunnen reageren op jouw vragen of je iets kunnen vertellen.
 • Uitvoering geven aan wetten en regels.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als wij jou geen zorg of ondersteuning meer geven, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan nodig. Maar wij zijn wel verplicht jouw gegevens conform de wettelijke bewaartermijn te bewaren.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen de groepsbegeleiders bij Adfund, die jouw gegevens echt nodig hebben.  We zijn verplicht om een dossier aan te houden waar we al je gegevens in bewaren.

Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om jouw gegevens te delen met organisaties of hulpverleners die met ons samenwerken. Bijvoorbeeld de woonbegeleiding van een cliënt. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan nodig is. Adfund houdt zich aan de wet. Informatie over jouw zorg wordt alleen gedeeld met organisaties of hulpverleners die direct betrokken zijn bij jouw zorg, begeleiding of ondersteuning. Met deze organisaties of hulpverleners is dan een overeenkomst afgesloten.

In deze overeenkomst staan de afspraken die we met die ander hebben gemaakt, zoals waarom ze deze gegevens ontvangen. En dat ze er goed op passen. En wat ze er wel en niet mee mogen doen.


Verder kunnen sommige instanties informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld gemeentelijke instanties, maar ook de SVB of een zorgkantoor.

Ik ben belangenbehartiger

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van een naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld medische gegevens of gegevens over de levensgeschiedenis van een cliënt.
Wanneer mogen wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken?
Adfund heeft een overeenkomst voor zorgverlening, ondersteuning en begeleiding gesloten met een cliënt van wie u belangenbehartiger bent. Of u bent, op grond van het Burgerlijk Wetboek, aangesteld als curator, mentor en/of bewindvoerder. Ook uw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens van u verzamelen wij?

 • Naam, voornamen, voorletters, adres, geslacht en voor communicatie benodigde gegevens.
 • Relatie tot de cliënt (familie, sociaal netwerk, professioneel).
 • Beschikking kantonrechter in geval van curatele, bewind en/of mentorschap.
 • Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst van zorgverlening, ondersteuning en begeleiding.
 • Bij de toepassing van wettelijke verplichtingen.
 • Of gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst van zorg, begeleiding en ondersteuning;
 • Zodat wij klachten, geschillen en incidenten kunnen behandelen en onderzoeken.
 • Om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen.
 • Om u te informeren over relevante informatie.
 • Voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie.
 • De uitvoering van de contractuele en wettelijke verplichtingen volgend uit de zorgverleningsovereenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn. Als een wettelijke bewaartermijn ontbreekt dan niet langer dan noodzakelijk

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen medewerkers van Adfund, die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Wij gebruiken persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering en zorgverlening aan cliënten. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties of hulpverleners waarmee we samenwerken. Omdat het voor hen van belang is om te weten dat er een belangenbehartiger is. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. In andere gevallen waarbij persoonsgegevens worden gedeeld -zoals de gemeente of een samenwerkingspartner- maken we afspraken in een convenant hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Verder kunnen sommige instanties informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld het SVB of een zorgkantoor.


Ik ben medewerker, stagiair of sollicitant

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken?

Adfund heeft met jou een arbeidsovereenkomst, stage-overeenkomst of overeenkomst van opdracht gesloten. Of je neemt deel aan een sollicitatieprocedure. Daarnaast dient Adfund aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals op grond van het Burgerlijk Wetboek of de Arbeidsomstandighedenwet. Ook jouw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • Naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, geboortedatum, bsn-nummer, voor communicatie benodigde gegevens. Wanneer van toepassing: bankrekeningnummer, kopie identiteitsbewijs, personeelsnummer.
 • Diploma’s, getuigschriften, Verklaring Omtrent Gedrag.
 • CV, motivatiebrief, opleidingen, gegevens over functioneren en beoordelingen.
 • Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op de toepassing van een andere wet. Of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 • Om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst of stage-overeenkomst.
 • Voeren van salarisadministratie.
 • Voor het voeren van de (medewerkers)administratie en bewaarplicht.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen.
 • Voor accountantscontroles.
 • De uitvoering van contractuele en wettelijke verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.
 • De uitvoering of toepassing van een enige wet. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Indien een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Voor alle medewerkers alleen de Salarisadministratie. Voor stagiaires alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Adfund gebruikt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.  Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Denk hierbij aan het pensioenfonds , het UWV en bedrijfsmedische en bedrijfsmaatschappelijke instanties waar Adfund mee samenwerkt. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen.  Bijvoorbeeld  de belastingdienst.

Over de bescherming van persoonsgegevens.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij persoonsgegevens gebruiken? Het Management van Adfund houdt toezicht op de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving. Bij ons Management kun je meer informatie krijgen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen Adfund.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je niet tevreden over wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Bespreek dit dan eerst met jouw begeleider. Als je geen oplossing kunt vinden met je begeleider vraag dan een gesprek aan met het Management van Adfund.

Nemen zij ook jouw zorgen niet weg? Dan kun je altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Adfund kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest up-to-date versie is altijd te vinden op onze website.